SKRUDZINA

Wieś Skrudzina jest położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz (w latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego). Znajduje się 11 km na południowy-zachód od Starego Sącza, na wys. 380 m n.p.m., w dolinie potoku Jaworzynka (dopływ Dunajca). Skrudzina leży w Kotlinie Sądeckiej, przy głównym szlaku turystycznym na Przehybę. Jej malowniczy krajobraz tworzą góry i pagórki porośnięte lasami oraz łąki i pola uprawne. Przez miejscowość przepływa rzeka Jaworzynka z ciekawymi wodospadami wybudowanymi w czasie II wojny światowej.

Współcześnie

Obecnie powierzchnia Skrudziny wynosi 393,94 ha, w tym 147,35 ha stanowią obszary leśne oraz 7,12 ha dobra wiejskie. W Skrudzinie mieszka 446 osób. Wieś podzielona jest na tzw. „przysiółki”, a mianowicie: Galiców, Dzioły, Zapasiecze. Dawniej istniały też nazwy „Na Zagrabie”, „Na Kamieniste”, „Pod Kumurcowem”, „Na Stawki”. Skrudzina graniczy z Gołkowicami Górnymi, Moszczenicą Wyżną, Przysietnicą i Gaboniem. Specyficzne położenie wsi na szlaku w kierunku Przehyby określa jej turystyczny charakter. Brak bazy noclegowej utrudnia jednak jej rozwój jako ośrodka wczasowego. Pomimo tej niedogodności, wielu wczasowiczów i turystów co roku gości w domach prywatnych. W Skrudzinie uprawia się kilka rodzajów zbóż: żyto, pszenice, owies. Obecnie już nieliczni gospodarze utrzymują swoje rodziny z pracy na roli. Niektórzy z nich hodują konie, bydło, owce, trzodę chlewną, drób oraz gołębie. Kilku gospodarzy posiada również pasieki.widok W Skrudzinie od zawsze można zauważyć silną aktywność społeczną. Dotyczy ona nie tylko dużej frekwencji na organizowanych zebraniach wiejskich, ale przede wszystkich różnego typu działań wykonywanych wspólnie przez mieszkańców na rzecz swojej miejscowości. Od 1994 r. sołtysem wsi Skrudzina jest Mieczysław Szewczyk. Od samego początku pełnienia funkcji sołtysa, mobilizuje mieszkańców Skrudziny do samoorganizacji. Z jego inicjatywy zrealizowano wiele inwestycji oraz podjęto dużo działań, które służą mieszkańcom po dzień dzisiejszy. W tym m.in.: remont Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie; budowa i remont wielu dróg; budowa sieci wodociągowej; remont zapory nad szkołą podstawową; remont mostu w centrum wsi. Szczegółowy wykaz zrealizowanych inwestycji i podjętych działań w latach 1954-2010 znajduje się w zakładce Inwestycje.

W 2009 r. Mieczysław Szewczyk był pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”, które poprzez swoją działalność wspiera rozwój lokalnej społeczności, podejmuje działania na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Skrudziny i okolicznych wsi. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność bierze aktywny udział w planowaniu i realizacji inwestycji w infrastrukturę lokalną. Ponadto aktywnie działa w celu pozyskania środków zewnętrznych na rzecz realziacji projektów, np. finansowanych przez UE.

Skrudzina