img: 

EDUKACJA POPRZEZ POZNANIE

Projekt „EDUKACJA POPRZEZ POZNANIE” dotyczy Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został on przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”, a środki na jego realizację pochodzą z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji przewidzianych zadań: 01.08.2012 r. – 30.09.2012 r.
Cel główny projektu: podniesienie praktycznego poziomu wiedzy młodych mieszkańców wsi Skrudzina i Gaboń w zakresie historii Polski, geografii i biologii (z elementami ekologii).
Cele szczegółowe projektu:

 • nabycie wiedzy o początkach państwowości Polski oraz historii Pomorza na przestrzeni wieków,
 • nabycie praktycznych umiejętności czytania map oraz orientacji w terenie,
 • nabycie wiedzy o ekosystemach występujących w różnych krainach geograficznych Polski z uwzględnieniem wpływu na nie zanieczyszczenia środowiska i znaczenie postaw ekologicznych oraz praktyczne zapoznanie się z fauną i florą północnej Polski,
 • podniesienie stopnia samooceny i poczucia wartości młodych mieszkańców wsi.

Adresaci szkolenia:
Dzieci i młodzież w okresie edukacji szkolnej z roczników 1993 -1997, mieszkańcy sołectw Skrudzina i Gaboń.

Kryteria uprawniające do udziału w projekcie:

obligatoryjne
dzieci z roczników 1993 -1997 (wg numeru PESEL),
status mieszkańca sołectwa Skrudzina lub Gaboń (oświadczenie),
status ucznia lub absolwenta gimnazjum/szkoły średniej - także tegoroczni         absolwenci(oświadczenie).
W projekcie może wziąć udział nie więcej, niż 2 dzieci z jednej rodziny.

dodatkowe
dzieci niepełnosprawne z lekkim stopniem niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności),
dzieci z rodzin wielodzietnych (decyduje liczba dzieci niepełnoletnich w rodzinie (oświadczenie),
dzieci z rodzin niepełnych (oświadczenie),
pozostałe dzieci, mieszkające w Skrudzinie i Gaboniu w ramach wolnych miejsc wg kolejności zgłoszeń.

W ramach projektu realizowane będą:

 • szkolenia przygotowawcze z historii, geografii i biologii, które zostaną zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia w terminie od 10-14.08.2012 (10 godzin zegarowych),
 • 10-dniowy wyjazd edukacyjny dzieci w terminie 18.08.2012 do 27.08.2012 do Władysławowa,
 • spotkanie podsumowujące dla uczestników, rodziców i opiekunów, na którym zaprezentowane będą prace młodzieży, wykonane w czasie wyjazdu oraz zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

W trakcie wyjazdu przeprowadzone zostaną:

 • zajęcia edukacyjne z zakresu sztuki autoprezentacji, korzystania z map i przygotowania do marszu na orientację, sposobów przygotowania prezentacji,      technik malarskich na przestrzeni wieków, ABC savoir vivre’u w praktyce,
 • marsz na orientację,
 • gry i zabawy integracyjne,
 • zwiedzanie Gniezna, Władysławowa Trójmiasta, Łeby, Słowińskiego Parku Narodowego, Malborka,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia plastyczne,
 • przygotowanie prezentacji,
 • testy i ankiety.

Warunki ukończenia:

 • Minimum 80 % obecności na szkolenia przygotowawczych.
 • Udział w wyjeździe edukacyjnym
 • Uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym projekt.

O projekcie